header raamventilatieroosters iii

Algemene Voorwaarden Consumenten

Artikel 17 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten gesloten door een natuurlijk persoon niet handelend in de uitvoering van zijn beroep of bedrijf met Günther Overduin, mede handelend onder de naam Raamventilatieroosters, ingeschreven onder KVK-nummer 57270171.
 2. Afwijkende bedingen of voorwaarden, ook indien deze voorkomen in inkoopvoorwaarden van afnemers, zijn slechts van toepassing indien en voor zover wij daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd.
 3. De overeenkomst kan pas tot stand komen nadat de afnemer uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van deze  algemene voorwaarden.
 

Artikel 18 Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Door onze schriftelijke bevestiging van een order of door de feitelijke uitvoering van een order komt een overeenkomst eerst tot stand.
 2. Voorwaarden en afspraken met onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gemaakt, afwijkende van deze algemene voorwaarden, binden ons alleen indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 3. Overeenkomsten kunnen slechts worden gewijzigd of aangevuld indien beide partijen zich schriftelijk met de wijziging of aanvulling akkoord hebben verklaard.
 

Artikel 19 Documenten en afwijkingen

 1. De in onze aanbiedingen, prijscouranten, catalogi en ander reclamemateriaal voorkomende afbeeldingen, tekeningen, maten e.d. gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend.
 2. Alle ter zake door ons verstrekte bescheiden, in het bijzonder tekeningen en ontwerpen, blijven ons eigendom en dienen op eerste aanvraag aan ons te worden geretourneerd, terwijl noch deze bescheiden, noch de daarin voorkomende gegevens zonder onze schriftelijke toestemming mogen worden vermenigvuldigd en of ter beschikking van derden worden gesteld.
 3. Bij bestellingen dienen eventueel verlangde bijzondere kwaliteiten uitdrukkelijk te worden vermeld.
 4. Bij bestellingen van geringe aantallen, wordt het recht voorbehouden de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
 5. Bij speciaal voor de afnemer aangemaakte of bestelde goederen, behouden wij ons het recht voor 10% meer of minder van het bestelde te leveren.

Artikel 20 Vergoedingen, prijs en kosten

De door ons opgegeven prijzen zijn steeds vrijblijvend en exclusief omzetbelasting. Ze zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de transactie geldende materiaalprijzen, fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, in- en uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen en dergelijke prijsbepalende factoren. Indien in deze factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd om de genoemde prijzen met voorafgaande aankondiging, op billijke wijze te onzer beoordeling, aan te passen.
 

Artikel 21 Verpakking

Onze prijzen zijn inclusief gewone verpakking. Bijzondere verpakkingen, zoals kisten en Europallets e.d. worden aan de afnemer in rekening gebracht. Afzonderlijk in rekening gebrachte verpakking wordt gecrediteerd bij franco retourzending in onbeschadigde staat binnen 30 dagen na factuurdatum. Dit geldt tevens voor in rekening gebrachte monsters en/of modellen.
 

Artikel 22 Levertijden en levering

 1. De door ons opgegeven levertijden zijn vrijblijvend en gelden slechts bij benadering. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden of betaling op te schorten en verplicht ons evenmin tot schadevergoeding.
 2. Wij zijn gerechtigd leveringen in gedeelten te voldoen en deze deellevering afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
 3. Voor koop op afroep geldt, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld; geschiedt dit niet dan zal de afnemer zonder dat enige ingebrekestelling vereist is in verzuim zijn, wat ons de bevoegdheden geeft zoals in artikel 25 omschreven. Indien bij koop op afroep geen levertermijn is overeengekomen, geldt als zodanig een termijn van drie maanden, ingaande de dag waarop de koopovereenkomst gesloten is. Na verloop van deze termijn, dan wel na verloop van de overeengekomen afroeptermijn, hebben wij het recht betaling van de op afroep verkochte goederen te verlangen.
 4. De afnemer is verplicht de op of omstreeks het leveringstijdstip aangeboden goederen in ontvangst te nemen.
 5. Het aanbod tot levering wordt met levering gelijkgesteld. Indien de afnemer in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen zijn wij gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en de volledige koopsom, vermeerderd met de vergoeding van de kosten als gevolg van het in gebreke blijven met in ontvangst name, opeisbaar te stellen.
 6. Goederen worden binnen Nederland franco plaats van bestemming afgeleverd in overeenstemming met het geen tussen ons en de afnemer dienaangaande is overeengekomen, zulks evenwel onder het voorbehoud dat de bestemming langs gebruikelijke route bereikbaar is. De keuze van wijze van vervoer is aan ons.

Artikel 23 Betaling

 1. De afnemer dient 50% van zijn bestelling vooruit te betalen via één van de op onze website aangeboden betaalmethodes. Het restant wordt gefactureerd na levering van de op maat gemaakte roosters. Deze factuur dient binnen 14 dagen voldaan te worden.
2.       Elke betaling van de afnemer strekt tot voldoening van de oudste onbetaalde factuur.
3.       Indien de afnemer met enige betaling jegens ons in gebreke is, worden alle vorderingen die wij op de afnemer hebben terstond opeisbaar.
 1. Indien de afnemer in gebreke blijft met tijdige betaling, is de afnemer de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is de afnemer incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten worden berekend conform de Wet Incassokosten en bedragen minimaal € 40.- exclusief btw. Voorts is de afnemer gehouden de kosten van een gerechtelijke procedure te vergoeden.

Artikel 24 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid ten gevolge waarvan de nakoming van een overeenkomst door ons redelijkerwijs niet kan worden verlangd, zoals oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, rampen, staking, brand, vorst, bedrijfsstoornis, breuk van machine en/of gereedschappen, gebrek aan grondstoffen en materiaal, stagnatie in het vervoer, belemmeringen welke worden veroorzaakt door overheidsmaatregelen, storing in de energievoorziening, alsmede het geval dat wij door onze eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat worden gesteld.
 2. Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd te onzer keuze de overeengekomen leveringstermijn te wijzigen of de overeenkomst
respectievelijk het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.
 

Artikel 25 Opschorting en ontbinding

Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voldoet, waaronder mede begrepen het geval dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de afnemer in staat is om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons te voldoen, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de afnemer gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn en onverminderd de ons verder toekomende rechten, terwijl wij als dan bevoegd zijn ook alle andere met betrokken afnemer lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren. Elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde ten gevolge.
 

Artikel 26 Bedenktermijn

De wettelijke bedenktijd van 14 dagen is niet van toepassing op de koop van raamventilatieroosters met toebehoren en stangbedieningen nu deze voor u op maat gemaakt worden. Voor de overige, niet op maat gemaakte, artikelen geldt wél een bedenktermijn van 14 dagen.
               

Artikel 27 Annulering

Annulering door de afnemer is slechts mogelijk binnen 24 uur na het plaatsen van uw bestelling. Indien u de bestelling na het verstrijken van deze termijn wenst te annuleren en wij daarin toestemmen, bent u een vergoeding van 30% van de koopsom verschuldigd, tenzij de reeds gemaakte kosten plus winstderving het op deze wijze bepaalde bedrag te boven gaan, in welk geval een hoger percentage vergoed dient te worden. Ingeval van annulering kan de afnemer geen aanspraak maken op het geen reeds door ons is gepresenteerd. Wij behouden ons het recht voor de verschuldigde vergoeding te verrekenen met de aanbetaling.
 

Artikel 28 Eigendomsvoorbehoud

 1. Tot het moment van volledige betaling van alle vorderingen - uit welke hoofde ook - die wij op de afnemer hebben, blijven de geleverde goederen, voor rekening en risico van de afnemer, ons eigendom.
 2. Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend ons eigendom, totdat alle vorderingen die wij op de afnemer hebben of zullen verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen benoemd in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, volledig zijn betaald.
 3. De afnemer is niet bevoegd de goederen, welke ons in eigendom toebehoren, te verpanden of aan derden in fiduciair eigendom over te dragen terwijl aan derden ook generlei andersoortig recht op de goederen mag worden verleend.
 4. De afnemer is niet bevoegd de goederen, welke ons in eigendom toebehoren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door te leveren. Wij behouden ons alle rechten voor met betrekking tot volledige betaling dan wel het stellen van een bankgarantie ten gunste van ons met betrekking tot al onze vorderingen op afnemer alvorens wij toestemming verlenen voor doorlevering.
 5. Indien de afnemer de goederen heeft door geleverd, wordt de afnemer bewaarder van de goederen ten opzichte van ons, en is de afnemer  verplicht ons eigendomsvoorbehoud voorafgaande aan de doorlevering schriftelijk kenbaar te maken aan zijn afnemer, ons daarvan onverwijld een afschrift te zenden alsmede de herkenbaarheid van ons eigendom van de goederen duidelijk aangebracht op elk van de goederen te hechten en gehecht te houden, zulks alvorens tot doorlevering over te gaan.
 6. De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van ons mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de afnemer uit hoofde van doorlevering van de goederen op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Op ons eerste verzoek zal de afnemer meewerken aan registratie van het pandrecht, indien wij geregistreerd pandrecht wenselijk achten.
 7. De afnemer is verplicht de goederen die onder ons eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.
 8. Indien door ons geleverde goederen worden verwerkt of met andere goederen vermengd, draagt de koper op het moment van en door het enkele feit van de verwerking zijn eventuele eigendomsrecht of mede-eigendomsrecht op door verwerking ontstane goederen aan ons bij voorbaat over tot zekerheid van onze vorderingen welke wij op hem hebben vanwege door ons geleverde goederen.
 9. Indien de afnemer niet of niet tijdig, aan één van zijn verplichtingen voldoet, of in betalingsmoeilijkheden verkeert of naar onze mening dreigt te gaan verkeren, zijn wij bevoegd alle geleverde goederen of een gedeelte van deze goederen - ongeacht in wiens handen ze zich bevinden -  terug te nemen. De afnemer zal ons te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitoefening van onze rechten. Bij terugname zal de afnemer worden gecrediteerd op basis van de waarde die te onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende schade.
 10. Voornoemde bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten onverlet.
 

Artikel 29 Garantie

De door ons verleende garantie betreft in alle gevallen slechts het, naar onze keuze, gratis herstellen van het mankement en strekt zich nimmer verder uit dan de door betreffende fabrikant of leverancier voor haar product gegeven garantie. Een beroep op garantie door de afnemer is alleen mogelijk indien en nadat deze zijn betalingsverplichtingen aan ons heeft voldaan. Wij zijn nimmer tot garantie gehouden indien de gewraakte gebreken het gevolg zijn van normale slijtage en/of onjuist gebruikt, behandeling, onderhoud of montage van het geleverde goed. De garantieverplichting vervalt eveneens indien gebreken zich voordoen na wijzigingen of reparaties die zonder onze schriftelijke toestemming door of namens de afnemer werden aangebracht.
In alle gevallen verwijzen wij naar onze algemene garantievoorwaarden.
 

Artikel 30 Reclames

 1. Reclames, van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting(en) van de afnemer niet op en kunnen slechts schriftelijk, vergezeld door de betrokken paklijst, bij ons worden ingediend. Geen enkele reclame is ontvankelijk, wanneer de afnemer tot verwerking of doorlevering is overgegaan, terwijl hij het beweerde gebrek aan de goederen door een eenvoudige controle had kunnen constateren. Geringe afwijkingen van de offerte en/of bemonstering in kwaliteit, kleur of constructie of die volgens handelsgebruik algemeen toelaatbaar worden geacht kunnen geen grond voor reclames opleveren. Alle op de leveringen betrekking hebbende reclames kunnen slechts gedaan worden binnen 8 dagen na aflevering van de goederen. Reclames over kwaliteit van de geleverde goederen kunnen slechts gedaan worden binnen 8 dagen nadat de afnemer de ondeugdelijkheid van de goederen heeft ontdekt. Na verloop van de vermelde termijnen is het recht tot reclame vervallen.
 2. Op de afnemer rust de bewijslast dat de goederen, waarop de reclame betrekking heeft, dezelfde zijn als die, welke door ons zijn geleverd en in de zelfde toestand verkeren als bij het verlaten van onze magazijnen of fabriek van derden.
 3. Retourzendingen worden niet dan na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming door ons aanvaard en dienen franco te geschieden. Het in ontvangst nemen van de retourgoederen sluit onze goedkeuring niet vanzelfsprekend in. De afnemer wordt gecrediteerd voor de door ons geaccepteerde retourzendingen onder aftrek van tenminste 20% van de factuurwaarde voor administratie- en vracht- (heenreis) en magazijnkosten. Elektromechanische producten, Producten op maat geproduceerd of speciaal besteld, reeds gebruikte producten kunnen helaas niet retour worden genomen.

Artikel 31 Aansprakelijkheid

 1. Indien wij aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien wij aansprakelijk zijn voor enigerlei schade en de schade gedekt wordt door onze beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal één maal het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de factuur waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks met een maximum van het verzekerde bedrag. Indien de schade niet gedekt wordt door de beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of indien de verzekeraar niet uitkeert, zijn wij slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan € 30.000,00, per toerekenbare tekortkoming, tenzij partijen - gezien de omvang van de opdracht/levering of de risico’s die met de opdracht/levering gepaard gaan - reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één toerekenbare tekortkoming.
 4. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om onze gebrekkige prestatie aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ons toegerekend kunnen worden;
 3. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, als bedoeld in deze voorwaarden.
 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de tekortkoming van derden, die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, noch voor enigerlei omstandigheden buiten onze wil en toedoen waardoor de uitvoering van de overeenkomst wordt belemmerd, vertraagd of anderszins wordt gestoord.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van ons of van onze leidinggevende ondergeschikten.
 

Artikel 32 Toepasselijk recht

Op de tussen ons en de afnemer gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 

Artikel 33 Geschillen

Onverminderd ons recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in onze vestigingsplaats, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 
 
 
 
 
webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN