header raamventilatieroosters iii

Privacyverklaring Raamventilatieroosters.nl

Laatst gewijzigd 24/05/2018
 

Privacyverklaring Raamventilatieroosters.nl
 

Privacy beleid

Dit is een website van Raamventilatieroosters

Ons bedrijfsadres is Flight Forum 810, 5657 DV Eindhoven

Ons postadres is gelijk aan het bedrijfsadres

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 57270171
 

Over ons privacy beleid

Raamventilatieroosters.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Raamventilatieroosters.nl.
 

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.
 

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
 

1. Webwinkelsoftware

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van LB MEDIA. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. LB MEDIA heeft evt. toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. LB MEDIA is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. LB MEDIA maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. LB MEDIA behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.
 

2. Webhosting

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van LB MEDIA. LB MEDIA verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. LB MEDIA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. LB MEDIA is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
 

3. E-mail en mailinglijsten

Wij versturen onze e-mail met de software van LB Media. LB Media zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Uw persoonsgegevens worden door LB Media beveiligd opgeslagen. LB Media maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. LB Media behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
 

4. Internetprovider

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Internetprovider TELENET. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Internetprovider TELENET heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
 

5. Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van IDEAL en rechtstreekse overboekingen ING zowel voor consumenten en op rekening (factuur) voor niet-consumenten via ING. IDEAL & ING verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. IDEAL& ING heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. IDEAL & ING behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van IDEAL & ING dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. IDEAL & ING bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 

6. Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL / GLS & een Extern Transporteur voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL / GLS & een Extern Transporteur delen. PostNL / GLS & een Extern Transporteur gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL / GLS & een Extern Transporteur onderaannemers inschakelt, stelt PostNL / GLS & een Extern Transporteur uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
 

7. Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van onze eigen administratie/boekhouding en indien nodig onze externe boekhouding. Wij delen indien nodig uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling met onze externe boekhouding. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Onze externe boekhouding is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Onze externe boekhouding gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.
 

Doel van de gegevensverwerking
 

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Raamventilatieroosters.nl op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. Voor de belastingdienst zijn wij verplicht om alle facturen 7 jaar te bewaren.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
 

1. Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
 

2. Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
 

3. Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.
 

4. Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
 

5. Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Raamventilatieroosters.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw IP-adres en niet uw e-mailadres.
 

Cookies

Raamventilatieroosters.nl maakt op deze website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Sommige cookies die wij gebruiken worden na afloop van de browsersessie, dus na het afsluiten van uw browser, weer verwijderd (sessiecookies). Andere cookies blijven achter op uw eindapparatuur en stellen ons in staat om uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (permanente cookies). De looptijd van de gebruikte cookies kunt u in uw browsermenu inzien. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet beschadigen. Voor het plaatsen van cookies zal Raamventilatieroosters.nl indien wettelijk verplicht u vooraf – bij het eerste bezoek aan de Raamventilatieroosters.nl website – om toestemming vragen. Als u desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Raamventilatieroosters.nl opgeslagen zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.

Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Raamventilatieroosters.nl gaat er in dat geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.
 

Welke cookies kunnen worden gebruikt?
 

Functionele cookies: deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van onze website. Zij zorgen er bv. voor dat bepaalde voorkeursinstellingen worden onthouden en vergemakkelijken het navigeren tussen de verschillende pagina´s.

Analytische cookies: met behulp van software van derde partijen (Google analyticus) wordt gemeten hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina´s het meest worden bezocht. Statistische analyse van deze gegevens stelt ons in staat om onze website verder te optimaliseren.

Tracking cookies: deze cookies volgen uw gedrag op onze website en stellen ons in staat u bij een volgend bezoek een gepersonaliseerde bezoekervaring aan te bieden.
 

6. Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.
 

Contactgegevens:

Raamventilatieroosters.nl

T.a.v. G. Overduin

Flight Forum 810

5657 DV Eindhoven

T 06-54958038

info@raamventilatieroosters.nl

Contactpersoon voor privacy zaken:

G. Overduin

webwinkel beginnen - powered by LB Media webshop
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN